Nghĩa của từ: telescopic

*
(thuộc) kính thiên văn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

telescopic /,telis'kɔpik/ (telescopical) /,telis'kɔpik/
* tính từ
 - (thuộc) kính thiên văn
 - chỉ nhìn thấy được qua kính thiên văn
=a telescopic star+ ngôi sao chỉ nhìn thấy được qua kính thiên văn
 - lồng vào nhau, kiểu ống lồng
=the three telescopic legs of the photographic apparatus+ ba chân kiểu ống lồng nhau của máy chụp ảnh
 - (thông tục) thu gọn lại, thâu tóm, ngắn gọn
=a telescopic view of the situation+ tóm tắt tình hình
Động từ BQT - Android App