Nghĩa của từ: teletype

*
máy điện báo đánh chữ, têlêtip

Nghĩa trong từ điển StarDict:

teletype /'telitaip/
* danh từ
 - máy điện báo đánh chữ, têlêtip
* động từ
 - dùng máy điện báo đánh chữ
 - gửi bằng điện báo đánh chữ
Động từ BQT - Android App