Nghĩa của từ: television

*
vô tuyến truyền hình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

television /'teli,viʤn/
* danh từ
 - sự truyền hình
=television set+ máy truyền hình
Động từ BQT - Android App