Nghĩa của từ: tem

*
mười

Nghĩa trong từ điển StarDict:

temerarious /,temə'reəriəs/
* tính từ
 - táo bạo, cả gan, liều lĩnh
=temerarious hypothesis+ giả thuyết táo bạo
=a temerarious act+ một hành động liều lĩnh
Động từ BQT - Android App