Nghĩa của từ: tensile force

* Cơ.
sức căng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App