Nghĩa của từ: tensile strength

* Cơ.
độ bền kéo dứt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App