Nghĩa của từ: tension of strain

* Cơ.
tenxơ biến dạng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App