Nghĩa của từ: tensor density

* hh.
mật độ tenxơ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App