Nghĩa của từ: tensor field

* hh.
trường tenxơ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App