Nghĩa của từ: tensorr analysis

* hh.
giải tích tenxơ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App