Nghĩa của từ: terminable

* kt.
có thời gian

Nghĩa trong từ điển StarDict:

terminable /'tə:minəbl/
* tính từ
 - có thể làm xong, có thể hoàn thành, có thể kết thúc được
 - có thể huỷ bỏ được (khế ước)
Động từ BQT - Android App