Nghĩa của từ: terminal deccision

* tk.
quyết định cuối cùng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App