Nghĩa của từ: terrestrial magnetism

* vl.
địa từ học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error