Nghĩa của từ: tessellation

* hh.
lưới tổ ong

Nghĩa trong từ điển StarDict:

tessellation /,tesi'leiʃn/
* danh từ
 - sự khảm; sự lát đá hoa nhiều màu
Động từ BQT - Android App