Nghĩa của từ: test function

* tk.
hàm (tiêu) chuẩn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App