Nghĩa của từ: test of normality

* tk.
tiêu chuẩn của tính chuẩn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App