Nghĩa của từ: tester

* mt.
dụng cụ thử

Nghĩa trong từ điển StarDict:

tester /'testə/
* danh từ
 - người thử; máy thử
 - màn (treo trên giường, trên chỗ ngồi)
=tester bed+ giường có màn treo
Động từ BQT - Android App