Nghĩa của từ: tetragonal

*
(thuộc) tứ giác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

tetragonal /te'trægənl/
* tính từ
 - (toán học) (thuộc) hình bốn cạnh, (thuộc) tứ giác
 - có bốn cạnh
Động từ BQT - Android App