Nghĩa của từ: theodolite

* trđ.
kính kinh vĩ, teođôlit

Nghĩa trong từ điển StarDict:

theodolite /θi'ɔdəlait/
* danh từ
 - máy kinh vĩ
Động từ BQT - Android App