Nghĩa của từ: theoretical frequency

* tk.
tần số lý thuyết, xác suất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App