Nghĩa của từ: theoretics

*
lý luận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

theoretics /θiə'retiks/
* danh từ, số nhiều dùng như số ít
 - phần lý luận, lý thuyết
=theoretics and practice+ lý thuyết và thực hành
Động từ BQT - Android App