Nghĩa của từ: theoretival variable

* tk.
biến lý thuyết, theoretiv variable

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error