Nghĩa của từ: theory of correspondence

* đs.
lý thuyết tương ứng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App