Nghĩa của từ: theory of weighted smoothing

* tk.
lý thuyết về san bằng có trọng lượng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App