Nghĩa của từ: thermal capacity

* vl.
nhiệt dung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

thermal capacity /'θə:məlkə'pæsiti/
* danh từ
 - (vật lý) nhiệt dung; tỷ nhiệt
Động từ BQT - Android App