Nghĩa của từ: thermal computing element

* mt.
phần tử tính dùng nhiệt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App