Nghĩa của từ: thermion

* vl.
ion nhiệt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

thermionic
* tính từ
 - thecmionic, thuộc kỹ thuật - điện tử học (thuộc ngành nghiên cứu sự phát ra các electron ở nhiệt độ cao)Động từ BQT - Android App