Nghĩa của từ: thermodynamic

* vl.
(thuộc) nhiệt động học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

thermodynamic /,θə:moudai'næmik/
* tính từ
 - nhiệt động (lực)
Động từ BQT - Android App