Nghĩa của từ: thermoelectricity

* vl.
nhiệt điện

Nghĩa trong từ điển StarDict:

thermoelectricity /'θə:mouilek'trisiti/
* danh từ
 - nhiệt điện
Động từ BQT - Android App