Nghĩa trong từ điển StarDict:

thermometer /θə'mɔmitə/
* danh từ
 - cái đo nhiệt, nhiệt biểu
Động từ BQT - Android App