Nghĩa của từ: thermonuclear

* vl.
hạt nhân nóng, nhiệt hạch

Nghĩa trong từ điển StarDict:

thermonuclear /'θə:mou'nju:kliə/
* tính từ
 - (thuộc) hạt nhân nóng
Động từ BQT - Android App