Nghĩa của từ: theta-function

*
hàm têta

Nghĩa trong từ điển StarDict:

theta-function
- hàm têtaĐộng từ BQT - Android App