Nghĩa của từ: thin-lens formulas

* vl.
công thức lăng kính mỏng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App