Nghĩa của từ: third power

*
lũy thừa bậc ba, lập phương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App