Nghĩa của từ: thirteen

*
mười ba (13)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

thirteen /'θə:'ti:n/
* tính từ
 - mười ba
=the thirteen superstition+ sự mê tín cho con số 13 là gở
=he is thirteen+ nó mười ba tuổi
* danh từ
 - số mười ba
Động từ BQT - Android App