Nghĩa của từ: thirteith

*
thứ ba mươi (30); một phần ba mươi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

thirteith
- thứ ba mươi (30); một phần ba mươiĐộng từ BQT - Android App