Nghĩa của từ: three-point problem

* trđ.
bài toán ba điều, bài toán Pôtenôt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App