Nghĩa của từ: timbre

*
âm sắc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

timbre /te:mbr/
* danh từ
 - (âm nhạc) âm sắc
Động từ BQT - Android App