Nghĩa của từ: time lag

* gt.
sự trễ thời gian

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error