Nghĩa của từ: time scale

* mt.
thang thời gian

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App