Nghĩa của từ: time series

* tk.
chuỗi thời gian

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error