Nghĩa của từ: time-varying parameter

* xib.
tham số thay đổi theo thời gian

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App