Nghĩa của từ: timer

*
đồng hồ bấm giờ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

timer /'taimə/
* danh từ
 - người bấm giờ
 - đồng hồ bấm giờ
Động từ BQT - Android App