Nghĩa của từ: timing mark

*
dấu hiệu thời gian

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App