Nghĩa của từ: to set a limit

*
xác định giới hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App