Nghĩa của từ: tolerance limit

* tk.
giới hạn cho phép, giới hạn chấp nhận được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App