Nghĩa của từ: tolerance number of defects

* tk.
số phế phẩm cho phép

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App