Nghĩa của từ: tome

*
cuốn, tập (sách)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

tome /toum/
* danh từ
 - quyển, tập
=a dictionary in two tomes+ một quyển từ điển gồm hai tập
Động từ BQT - Android App