Nghĩa của từ: topography

* trđ.
khoa trắc địa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

topography /tə'pɔgrəfi/
* danh từ
 - phép đo vẽ địa hình
 - địa thế, địa hình
 - địa chỉ
Động từ BQT - Android App