Nghĩa của từ: topologica

*
(thuộc) tôpô

Nghĩa trong từ điển StarDict:

topological
* tính từ
 - (thuộc) hình học tôpôĐộng từ BQT - Android App